ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Các Điều Khoản và Điều kiện sử dụng Dịch Vụ này ((các) “Điều Khoản”) mô tả các quy định để LGC PTE. LTD. (“Công ty”, “Chúng tôi”), cung cấp cho Bạn quyền truy cập và sử dụng Ứng Dụng Di Động và các Dịch Vụ của Chúng tôi.

1. CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ CÁC BẢN SỬA ĐỔI

1.1. Việc Bạn sử dụng Dịch Vụ của Chúng tôi phải tuân thủ theo các Điều Khoản này. Các Điều Khoản này áp dụng cho tất cả Người dùng Dịch Vụ của Chúng tôi, bao gồm các công ty, Đơn Vị Tổ Chức Sự Kiện hoặc các đại diện của họ (Người Dùng Doanh Nghiệp). Các Điều Khoản này cũng được áp dụng cùng với bất kỳ chính sách khác mà được áp dụng liên quan đến việc sử dụng Ứng Dụng Di Động hoặc Dịch Vụ của Chúng tôi.

1.2. Công ty có thể liên kết với các nhà cung cấp Dịch Vụ bên ngoài đã ký kết thỏa thuận cung cấp Dịch Vụ với Chúng tôi để hỗ trợ Chúng tôi (a) vận hành Ứng Dụng Di Động; (b) cung cấp Dịch Vụ của Chúng tôi cho Bạn; hoặc (c) tiến hành các hoạt động kinh doanh của Chúng tôi nói chung (Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Thứ Ba).

1.3. Bằng cách truy cập Ứng Dụng Di Động của Chúng tôi, đăng ký trở thành Người Dùng Đăng Ký hoặc sử dụng Dịch Vụ của Chúng tôi, Bạn được coi là đã chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều Khoản này, bao gồm các Điều Khoản và điều kiện và chính sách bổ sung được tham chiếu dưới đây và các Điều Khoản và điều kiện từ Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Thứ Ba của Chúng tôi.

1.4. Chúng tôi có thể thay đổi các Điều Khoản này theo từng thời điểm. Trong trường hợp Chúng tôi làm như vậy, phiên bản sửa đổi của các Điều Khoản này sẽ được công bố trên Ứng Dụng Di Động với Ngày Hiệu Lực được cập nhật tương ứng. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng Bạn nhận biết về các Điều Khoản đang được áp dụng hiện tại. Việc Bạn tiếp tục sử dụng Dịch Vụ của Chúng tôi sau khi có bất kỳ thay đổi nào đối với các Điều Khoản này sẽ đồng nghĩa với việc Bạn chấp nhận các thay đổi đó.

1.5. Nếu Bạn không chấp nhận các Điều Khoản này, Bạn không nên truy cập vào Ứng Dụng Di Động của Chúng tôi, đăng ký làm Người Dùng Đăng Ký, hoặc sử dụng Dịch Vụ của Chúng tôi.

2. KHẢ NĂNG THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

2.1. Bằng cách sử dụng Ứng Dụng Di Động hoặc Dịch Vụ dành cho thiết bị di động của Chúng tôi với tư cách là Người Dùng Cá Nhân, Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng ít nhất Bạn đã đủ 13 tuổi và trong trường hợp Bạn đủ 18 tuổi, Bạn hoàn toàn có đủ khả năng và quyền để chấp nhận, bị ràng buộc và tuân thủ các Điều Khoản này, hoặc nếu Bạn ở độ tuổi từ 13 đến 18, Bạn phải có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp để thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình theo các Điều Khoản này.

2.2. Bằng cách sử dụng Ứng Dụng Di Động hoặc Dịch Vụ của Chúng tôi với tư cách là Người Dùng Doanh Nghiệp, Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng Bạn được ủy quyền để tham gia vào thỏa thuận này và ràng buộc Người Dùng Doanh Nghiệp với các Điều Khoản này.

3. TÍNH KHẢ DỤNG CỦA ỨNG DỤNG DI ĐỘNG VÀ DỊCH VỤ

3.1. Chúng tôi mong muốn đảm bảo rằng Ứng Dụng Di Động và Dịch Vụ của Chúng tôi luôn sẵn cho Người dùng tối thiểu 99% trong năm dương lịch. Tuy nhiên, với mục đích nêu trên, Chúng tôi không đảm bảo, tuyên bố hoặc bảo đảm rằng:

 • Dịch Vụ sẽ đáp ứng yêu cầu của Bạn;
 • Việc Bạn sử dụng Ứng Dụng Di Động hoặc Dịch Vụ của Chúng tôi sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn hoặc không có lỗi;
 • Các kết quả có thể thu được từ việc sử dụng Dịch Vụ sẽ chính xác, chính xác hoặc đáng tin cậy;
 • Độ chính xác, khả năng thực hiện hoặc hoàn thành giao dịch trên Ứng Dụng Di Động hoặc Dịch Vụ, chất lượng, độ tin cậy, an toàn, bảo mật, sự thật hoặc tính hợp pháp của bất kỳ nội dung, hàng hóa, Dịch Vụ, thông tin hoặc tài liệu nào khác của bất kỳ Sự Kiện, bất kỳ Đơn vị Tổ chức Sự Kiện, bất kỳ Người Dùng Đăng Ký nào, Ứng Dụng Di Động hoặc bất kỳ Dịch Vụ nào (hoặc bất kỳ phần nào trong đó) hoặc được Bạn mua hoặc chấp thuận thông qua Ứng dụng Di Động hoặc Dịch Vụ sẽ đáp ứng mong đợi của Bạn; và
 • Ứng Dụng Di Động và Dịch Vụ đang và sẽ không có vi-rút hoặc các thành phần gây hại khác

3.2. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng, đôi khi, Chúng tôi có thể phải tạm thời chặn hoặc giới hạn tính khả dụng của Ứng Dụng Di Động hoặc Dịch Vụ để tiến hành bảo trì theo lịch hoặc nâng cấp các chức năng hoặc phương tiện mới hiện có. Điều này thường sẽ được tiến hành vào cuối tuần hoặc trong thời gian sử dụng ít Ứng dụng hoặc Dịch Vụ di động của Chúng tôi. Chúng tôi sẽ sử dụng các biện pháp hợp lý về mặt thương mại để giảm thiểu tác động của lịch trình bảo trì nêu trên cho Bạn và sẽ thông báo cho Bạn về lịch trình bảo trì này.

3.3. Là một người dùng, Bạn thừa nhận và đồng ý rằng, tùy từng thời điểm cụ thể và không cần phải thông báo cho Bạn, Chúng tôi có thể:

 • thêm, xóa hoặc sửa đổi một số hoặc tất cả tính năng của Ứng Dụng Di Động hoặc Dịch Vụ của Chúng tôi;
 • tạm thời chặn hoặc giới hạn sự tính khả dụng của Ứng Dụng Di Động hoặc Dịch Vụ của Chúng tôi trong một thời gian; Hoặc
 • thực hiện bất kỳ biện pháp cần thiết để bảo vệ tính toàn vẹn và an ninh của Ứng Dụng Di Động, Dịch Vụ của Chúng tôi và hệ thống máy tính, máy chủ và mạng có liên quan.

4. SỬ DỤNG ỨNG DỤNG DI ĐỘNG VÀ DỊCH VỤ

4.1. Bạn sẽ không sử dụng Ứng Dụng Di Động hoặc Dịch Vụ của Chúng tôi cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép nào hoặc vi phạm luật pháp Singapore, Thẩm Quyền tài phán của Bạn và quốc gia nơi Bạn đang sử dụng Ứng Dụng Di Động hoặc Dịch Vụ của Chúng tôi hoặc theo bất kỳ cách nào trái với hoặc hoặc vi phạm các Điều Khoản này.

4.2. Bạn không được tạo hoặc sử dụng bất kỳ tài khoản nào với Chúng tôi cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác ngoài chính Bạn, ngoại trừ trường hợp Bạn được ủy quyền làm và thay mặt cho người hoặc tổ chức đó.

4.3. Không ảnh hưởng đến tính tổng quát định tại Điều 4.1, Bạn có trách nhiệm:

 • tuân thủ các Tiêu Chuẩn Về Nội Dung của Chúng tôi như được quy định tại Điều 5;
 • cung cấp cho Chúng tôi thông tin chính xác và cập nhật thông tin khi cần thiết theo Chính Sách Bảo Mật của Chúng tôi;
 • Sử dụng Ứng Dụng Di Động hoặc Dịch Vụ của Chúng tôi, bao gồm tất cả các công cụ tham gia như tường thông tin, bảng tin nhắn, diễn đàn và trò chuyện một cách có hệ thống; và
 • hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự tương tác của Bạn với những người dùng khác của Ứng Dụng Di Động hoặc Dịch Vụ của Chúng tôi.

4.4. Không ảnh hưởng đến tính tổng quát của Điều 4.1, Bạn sẽ không và không được phép, hỗ trợ hoặc cho phép người khác, trực tiếp hoặc gián tiếp:

 • sử dụng Ứng Dụng Di Động hoặc Dịch Vụ của Chúng tôi cho mục đích gian lận;
 • cung cấp cho Chúng tôi thông tin sai lệch hoặc tạo một tài khoản người dùng với thông tin sai lệch hoặc sử dụng hoặc cố gắng sử dụng thông tin của một người khác như là thông tin của cá nhân Bạn;
 • chia sẻ bất kỳ thông tin, nội dung, cuộc hội thoại hoặc Nội Dung Đăng Tải nào được cung cấp bởi bất kỳ người dùng nào trong Ứng Dụng Di Động hoặc Dịch Vụ của Chúng tôi ra bên ngoài công chúng, trừ khi được Chúng tôi cho phép một cách rõ ràng;
 • sử dụng Ứng Dụng Di Động hoặc Dịch Vụ của Chúng tôi cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc kinh doanh nào trừ khi có thoả thuận khác giữa Bạn và công ty;
 • truyền hoặc mua truyền tải bất kỳ tài liệu quảng cáo hoặc quảng cáo không được yêu cầu hoặc trái phép hoặc bất kỳ hình thức chào mời tương tự nào khác thông qua hoặc trên Ứng dụng hoặc Dịch Vụ Di động của Chúng tôi, trừ khi được Chúng tôi ủy quyền rõ ràng
 • Truyền hoặc tải lên bất kỳ dữ liệu hoặc tài liệu nào chứa virus, Trojan horses, worms, time-bombs, keystroke loggers, phần mềm gián điệp, phần mềm quảng cáo, phần mềm độc hại hoặc bất kỳ chương trình độc hại nào khác hoặc mã máy tính tương tự có tính chất phá hoại hoặc độc hại được thiết kế để ảnh hưởng xấu đến hoạt động Ứng Dụng Di Động hoặc Dịch Vụ của Chúng tôi hoặc bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng máy tính nào.
 • Sao y, chuyển đổi, làm  đảo ngược hệ thống, thay đổi hoặc sửa đổi bất kỳ bên nào trong Ứng Dụng Di Động  hoặc Dịch Vụ của Chúng tôi;
 • Truy cập vào bất kỳ phần nào của Ứng Dụng Di Động hoặc Dịch Vụ của Chúng tôi thông qua việc khai thác mật khẩu, lừa đảo hoặc bất kỳ phương tiện nào khác.
 • Làm gián đoạn tính khả dụng của Ứng Dụng Di Động  hoặc Dịch Vụ của Chúng tôi, bao gồm việc thông qua tấn công tính năng từ chối Dịch Vụ hoặc tấn công tính năng từ chối Dịch Vụ phân tán;
 • thu thập, gặt hoặc khai thác bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào liên quan đến bất kỳ người dùng nào của Chúng tôi;
 • Phỉ báng, lạm dụng, quấy rối, theo dõi, đe dọa, vi phạm sự niềm tin hoặc vi phạm các quyền hợp pháp của những Người dùng khác; Và
 • Gửi, cố ý nhận, tải lên, tải xuống, sử dụng hoặc sử dụng lại bất kỳ tài liệu nào không tuân thủ Tiêu Chuẩn Về Nội Dung của Chúng tôi như quy định tại Điều 5 dưới đây.

4.5. Bạn đồng ý thông báo ngay cho Chúng tôi về việc có sự sử dụng trái phép hoặc truy cập vào tài khoản của Bạn hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật khác đối với tài khoản của Bạn tại: [email protected].

4.6. Bất kỳ giao dịch thanh toán nào được Bạn thực hiện thông qua Ứng Dụng Di Động sẽ được thực hiện thông qua cổng thanh toán của Chúng tôi, chẳng hạn như Paypal và Asiapay, và phải tuân theo các Điều Khoản sử dụng của cổng thanh toán hiện hành

4.7. Chúng tôi có quyền nhận tất cả các khoản thanh toán được thực hiện bởi Người Dùng Đăng Ký liên quan đến Sự Kiện thay cho Đơn vị tổ chức Sự Kiện và khấu trừ từ các khoản thanh toán đó, mà không ảnh hưởng đến: (a) các quyền và biện pháp khắc phục khác của Chúng tôi; (b) bất kỳ số dư chưa thanh toán nào mà Đơn vị tổ chức Sự Kiện chưa thực hiện thanh toán cho Chúng tôi, cho dù cho Sự Kiện cụ thể đó hay cho bất kỳ Sự Kiện nào khác đã đăng ký với Chúng tôi; và / hoặc (c) mọi khoản phí và lệ phí hiện hành, bao gồm phí sử dụng Dịch Vụ cổng thanh toán Chúng tôi sẽ giải phóng các khoản thanh toán đó ít hơn bất kỳ khoản khấu trừ nào như vậy cho Đơn vị tổ chức Sự Kiện theo cách đó và tại thời điểm đó được xác định theo quyết định của Chúng tôi hoặc theo thỏa thuận khác bằng văn bản giữa Chúng tôi và Đơn vị tổ chức Sự Kiện.

4.8. Bất kỳ khoản hoàn tiền nào cho các giao dịch mua của Người dùng đã đăng ký thông qua Ứng Dụng Di Động liên quan đến Sự Kiện sẽ phải tuân theo chính sách hoàn tiền của Đơn vị tổ chức Sự Kiện. Trách nhiệm của Đơn vị tổ chức Sự Kiện là phải công khai chính sách hoàn tiền của mình cho Người Dùng Đăng Ký và đưa ra bất kỳ khoản hoàn tiền nào. Nếu Người Dùng Đăng Ký muốn yêu cầu hoàn lại tiền, Người Dùng Đăng Ký sẽ yêu cầu hoàn lại tiền trực tiếp từ Đơn vị tổ chức Sự Kiện. Tất cả các thông tin liên lạc hoặc tranh chấp về việc hoàn tiền sẽ do Đơn vị tổ chức Sự Kiện và Người Dùng Đăng Ký tự giải quyết và Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc liên đới chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào cho bất kỳ khoản hoàn trả nào, cho bất kỳ lỗi trong việc hoàn lại tiền hoặc hoàn trả không đầy đủ liên quan đến bất kỳ Sự Kiện nào. Để tránh hiểu nhầm, Chúng tôi không làm đại lý cho và thay mặt cho bất kỳ Đơn vị tổ chức Sự Kiện nào liên quan đến việc bán vé, sản phẩm và các hàng hóa và / hoặc Dịch Vụ khác liên quan đến Sự Kiện.

4.9. Chúng tôi bảo lưu quyền chấm dứt bất kỳ tài khoản của người dùng nào khi có nghi ngờ về bất kỳ vi phạm nào đối với các quy định trong Điều 4 này, mà không cần thông báo cho Người dùng đó. Thông tin và/hoặc dữ liệu từ tài khoản của người dùng bị chấm dứt nói trên sẽ được xử lý theo PDPA.

5. NỘI DUNG ĐĂNG TẢI VÀ TIÊU CHUẨN VỀ NỘI DUNG

5.1. Bạn đồng ý rằng bất kỳ và tất cả nội dung và tài liệu mà Bạn đóng góp thông qua hoặc trên Ứng Dụng Di Động hoặc Dịch Vụ của Chúng tôi (“Nội Dung Đăng Tải” của Bạn) sẽ, một phần hoặc toàn bộ, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn được nêu trong các Điều 5.2 và Điều 5.3 (“Tiêu Chuẩn Về Nội Dung”)

5.2. Nội Dung Đăng Tải của Bạn phải:

 • Trong phạm vi của Nội Dung Đăng Tải phải chứa các Sự Kiện thực tế, chính xác, hiện hành và đầy đủ liên quan đến các Sự Kiện đó;
 • Trong phạm vi của chúng chứa đựng ý kiến và niềm tin, thực sự được tổ chức liên quan đến những ý kiến và niềm tin đó; và
 • Tuân thủ luật pháp hiện hành của bất kỳ quốc gia nào mà chúng được đóng góp.

5.3. Nội Dung Đăng Tải của Bạn không được:

 • chứa bất kỳ tài liệu phỉ báng của bất kỳ người nào;
 • chứa bất kỳ tài liệu nào là khiêu dâm, xúc phạm, hận thù;
 • thúc đẩy hoặc cố gắng thúc đẩy, trên cơ sở tôn giáo hoặc chủng tộc, gây bất hòa hoặc cảm giác thù hằn, thù hận hoặc ác ý giữa các nhóm tôn giáo hoặc chủng tộc khác nhau;
 • thúc đẩy phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, giới tính, tôn giáo, quốc tịch, khuyết tật, khuynh hướng tình dục hoặc tuổi tác;
 • vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm bản quyền, quyền sáng chế, quyền thiết kế, nhãn hiệu thương mại, hoặc quyền cơ sở dữ liệu;
 • chứa bất kỳ thông tin liên lạc đe dọa, lạm dụng hoặc lăng mạ;
 • có chứa bất kỳ tài liệu nào gây ra hoặc có thể gây ra sự quấy rối, báo động hoặc đau khổ cho bất kỳ người nào;
 • kích động hoặc thúc đẩy việc sử dụng bạo lực;
 • quảng cáo hoặc phân phối bất kỳ bộ phim khiêu dâm hoặc phim về các đảng chính trị;
 • có khả năng lừa gạt bất kỳ người nào;
 • được thực hiện khi vi phạm bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào của bên thứ ba, chẳng hạn như nghĩa vụ hợp đồng hoặc nghĩa vụ tín nhiệm
 • thúc đẩy bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào;
 • được sử dụng để giả mạo bất kỳ người nào, hoặc để xuyên tạc danh tính hoặc mối liên kết của Bạn với bất kỳ người nào; và
 • tạo cho người dùng khác hiểu rằng Nội Dung Đăng Tải như vậy đã được thực hiện bởi Chúng tôi, nếu điều này không phải là trường hợp đó.

5.4. Bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm cho Nội Dung Đăng Tải của riêng Bạn. Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng Bạn có các quyền, giấy phép và sự cho phép cần thiết để thực hiện các Nội Dung Đăng Tải đó.

5.5. Tùy thuộc vào Điều 11, Chúng tôi sẽ không kiểm soát, xác minh, phê duyệt, chứng thực, duyệt lại hoặc chỉnh sửa Nội Dung Đăng Tải của Bạn. Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, hiệu lực hoặc tính hợp pháp trong Nội Dung Đăng Tải của bất kỳ người dùng. Người dùng có trách nhiệm kiểm tra sự xác định của Nội Dung Đăng Tải của họ và gửi của người dùng khác.

5.6. Nội Dung Đăng Tải của Người dùng không đại diện cho quan điểm của Công ty.

5.7. Nếu Bạn muốn cung cấp cho Chúng tôi phản hồi về bất kỳ Nội Dung Đăng Tải nào trên Ứng Dụng Di Động hoặc Dịch Vụ của Chúng tôi, vui lòng gửi email cho Chúng tôi tại: [email protected]

6. QUYỀN RIÊNG TƯ VÀ THÔNG TIN CÁ NHÂN

6.1. Tất cả Thông tin cá nhân của các cá nhân đã cung cấp cho Chúng tôi thông qua Ứng Dụng Di Động hoặc Dịch Vụ của Chúng tôi sẽ tuân theo Chính Sách Bảo Mật của Chúng tôi, có thể được truy cập tại đây. Bằng cách sử dụng hoặc truy cập Ứng Dụng Di Động và Dịch Vụ, Bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Chính Sách Bảo Mật của Chúng tôi.

6.2. Bất kỳ thông tin phi cá nhân hoặc thông tin nào không cấu thành Thông tin cá nhân, như nhận xét hoặc đề xuất, sẽ không được mã hóa và sẽ không được coi là bí mật. Trừ khi có quy định khác, các Điều Khoản được sử dụng trong Chính Sách Bảo Mật này sẽ có cùng ý nghĩa với các Điều Khoản được xác định trong Điều Khoản của Chúng tôi.

6.3. Nếu Bạn có bất kỳ thắc mắc nào về Chính Sách Bảo Mật, hoặc muốn thực hiện yêu cầu hoặc truy cập dữ liệu hoặc đề nghị điều chỉnh đối với dữ liệu cá nhân của Bạn, Bạn có thể liên hệ với Chúng tôi tại: [email protected]m.

7. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

7.1. Tất cả nội dung của Ứng dụng hoặc Dịch Vụ dành cho thiết bị di động của Chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn thông tin, văn bản, đồ họa, hình ảnh, bố cục, thiết kế, hình ảnh, logo, nhãn hiệu, mã, tập lệnh, tính năng UI / UX hoặc các tài liệu độc quyền khác là tài sản trí tuệ của Công ty hoặc người cấp phép của nó và được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế, thiết kế và các quyền sở hữu trí tuệ khác, tùy theo từng trường hợp.

7.2. Với tư cách là Người dùng, Bạn cấp cho Chúng tôi giấy phép không độc quyền, trên toàn thế giới, vĩnh viễn, không thể hủy ngang, miễn phí bản quyền và có thể chuyển nhượng để sử dụng, sao chép, sao chép, xử lý, điều chỉnh, xuất bản, truyền, hiển thị, xuất bản, dịch, tạo đạo hàm hoạt động dựa trên, phân phối hoặc khai thác tất cả hoặc bất kỳ phần nào trong Nội Dung Đăng Tải của Bạn trong bất kỳ phương tiện phân phối hoặc phương tiện nào cho bất kỳ mục đích nào.

7.3. Với tư cách là Người Dùng Doanh Nghiệp, Bạn cấp cho Chúng tôi giấy phép không độc quyền, trên toàn thế giới, vĩnh viễn, không thể hủy ngang, miễn phí bản quyền và có thể chuyển nhượng để sử dụng, tái tạo, phân phối hoặc hiển thị tên và logo của doanh nghiệp của Bạn trên tiếp thị bên ngoài của Chúng tôi nội dung cho Ứng Dụng Di Động hoặc Dịch Vụ của Chúng tôi.

8. WEBSITES CỦA BÊN THỨ BA

8.1. Ứng Dụng Di Động hoặc Dịch Vụ của Chúng tôi có thể bao gồm các liên kết đến các trang web, plugin và ứng dụng của bên thứ ba (Website Của Bên Thứ Ba). Chúng tôi không sở hữu, kiểm soát hoặc xác nhận bất kỳ nội dung, quảng cáo, sản phẩm, Dịch Vụ, thông tin hoặc tài liệu nào khác trên Website Của Bên Thứ Ba đó và sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại, khiếu nại hoặc trách nhiệm pháp lý phát sinh từ hoặc liên quan đến việc Bạn sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ nội dung, quảng cáo, sản phẩm, Dịch Vụ, thông tin hoặc tài liệu nào khác có sẵn trên hoặc thông qua các Website Của Bên Thứ Ba đó.

 

 

9. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

9.1. Ứng Dụng Di Động và Dịch Vụ của Chúng tôi được cung cấp “như là” và “có sẵn” cho Bạn sử dụng, mà không có bất kỳ đại diện, bảo hành hay điều kiện nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm tất cả các bảo đảm hoặc điều kiện về thương mại, chất lượng có thể bán một mục đích cụ thể và không xâm phạm.

9.2. Bạn đồng ý rằng việc Bạn sử dụng hoặc không thể sử dụng, Ứng Dụng Di Động hoặc Dịch Vụ của Chúng tôi là do Bạn tự quyết định và tự chịu rủi ro. Bạn phải tự chịu trách nhiệm bảo vệ và duy trì bảo mật thông tin tài khoản (bao gồm cả mật khẩu của Bạn) và cho tất cả các hoạt động xảy ra thông qua tài khoản của Bạn. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với Bạn về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, cho dù trong hợp đồng, hành vi sai phạm (bao gồm cả sơ suất), vi phạm nghĩa vụ theo luật định, hoặc nếu không, có thể thấy trước, phát sinh theo hoặc liên quan đến việc Bạn sử dụng hoặc không thể sử dụng, Ứng Dụng Di Động  hoặc Dịch Vụ của Chúng tôi.

9.3. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các Nội Dung Đăng Tải của Bạn đối với Ứng Dụng Di Động hoặc Dịch Vụ của Chúng tôi. Trong phạm vi tối đa được luật pháp hiện hành cho phép, Công ty, cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý, Nhà cung cấp Dịch Vụ bên thứ ba, đại diện, cổ đông, cố vấn, người tiền nhiệm, người kế nhiệm và người chuyển nhượng sẽ không chịu trách nhiệm với Bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ tổn hại nào , mất mát, khiếu nại, hoặc bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, trừng phạt, đặc biệt hoặc hậu quả dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn, đối với bất kỳ lợi nhuận, doanh thu, doanh thu hoặc kinh doanh, gián đoạn kinh doanh, mất tiết kiệm dự kiến, mất dữ liệu , mất thiện chí hoặc danh tiếng hoặc bất kỳ thiệt hại tương tự nào, cho dù dựa trên hợp đồng, sai lầm (bao gồm cả sơ suất), phỉ báng hoặc nói cách khác, phát sinh từ việc Bạn vi phạm các Điều Khoản này và / hoặc Nội Dung Đăng Tải Bạn thực hiện thông qua việc sử dụng Ứng Dụng Di Động hoặc Dịch Vụ của Chúng tôi.

9.4. Không ảnh hưởng đến những nội dung nêu trên, trường hợp Chúng tôi được xác định là bên chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào của Bạn phát sinh từ hoặc liên quan đến việc Bạn sử dụng hoặc truy cập Ứng Dụng Di Động và Dịch Vụ hoặc bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến Ứng Dụng Di Động và Dịch Vụ, tổng giá trị nghĩa vụ bồi thường thiệt hại của Chúng sẽ không vượt quá số tiền Bạn phải trả, nếu có, cho việc sử dụng hoặc truy cập Ứng Dụng Di Động và Dịch Vụ của Chúng tôi.

9.5. Quyền và biện pháp khắc phục duy nhất và độc quyền của Bạn đối với Chúng tôi trong trường hợp không hài lòng với Ứng dụng và Dịch Vụ Di động hoặc bất kỳ khiếu nại nào khác sẽ là việc Bạn chấm dứt và ngừng sử dụng hoặc truy cập Ứng dụng và Dịch Vụ Di động

9.6. Bạn hiểu và đồng ý rằng việc Bạn sử dụng hoặc truy cập Ứng Dụng Di Động hoặc Dịch Vụ được thiết lập dành cho thiết bị di động được hiểu rằng Bạn từ bỏ bất kỳ quyền nào để kiện Chúng tôi một cách trực tiếp hoặc tham gia vào bất kỳ hành động đại diện, vụ kiện tập thể hoặc vụ việc trọng tài trên phạm vi rộng cho bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào từ việc Bạn sử dụng hoặc truy cập Ứng Dụng Di Động hoặc Dịch Vụ.

9.7. Chúng tôi không chịu trách nhiệm và được miễn trừ khỏi mọi trách nhiệm pháp lý đối với các nội dung, hàng hóa, Dịch Vụ, hành động hoặc không hoạt động của bất kỳ Đơn Vị Tổ Chức Sự Kiện, Người Dùng Đăng Ký hoặc bất kỳ bên thứ ba nào trước đó, trong và/hoặc sau một Sự Kiện. Chúng tôi sẽ không có trách nhiệm đối với bất kỳ bảo hành nào được từ chối tại Khoản 3.1 trong phạm vi được luật pháp hiện hành cho phép.

10. BỒI THƯỜNG

10.1. Trong phạm vi rộng nhất được pháp hiện hành cho phép, Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho Công ty và các Cán bộ, Giám đốc, nhân viên, đại lý, Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Thứ Ba, đại diện, cổ đông, cố vấn, người tiền nhiệm, người kế nhiệm và người được ủy quyền khỏi và đối với các khiếu nại, hành động, yêu cầu, thương tích, trách nhiệm pháp lý, tổn thất, thiệt hại, chi phí (bao gồm cả chi phí pháp lý và chi phí kiện tụng trên cơ sở bồi thường đầy đủ) phát sinh từ việc Bạn vi phạm các Điều Khoản này và/hoặc từ Nội Dung Đăng Tải Bạn thực hiện thông qua việc Bạn sử dụng Ứng Dụng Di Động hoặc Dịch Vụ của Chúng tôi.

10.2. Việc bồi thường này sẽ không làm ảnh hưởng đến bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác được pháp luật quy định cho Công ty.

11. CHẤM DỨT

Trong trường hợp Bạn vi phạm các Điều Khoản này, Chúng tôi sẽ có toàn quyền quyết định, ngay lập tức xóa tài khoản của Bạn với Chúng tôi hoặc cấm hoặc chấm dứt quyền truy cập và sử dụng Ứng Dụng Di Động hoặc Dịch Vụ của Bạn bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước, và Chúng tôi bảo lưu quyền thực hiện bất kỳ hành động nào mà Chúng tôi cho là thích hợp hoặc cần thiết theo quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn việc loại bỏ bất kỳ Tài Liệu hoặc Sự Giao Nộp nào mà Chúng tôi cho là vi phạm Tiêu Chuẩn Về Nội Dung của Chúng tôi hoặc thực hiện hành động pháp lý đối với Bạn.

12. CHUYỂN NHƯỢNG

12.1. Chúng tôi có thể vào bất cứ lúc nào và không cần phải được sự đồng ý thêm từ Bạn chỉ định hoặc chuyển nhượng bất kỳ hoặc tất cả các quyền hoặc nghĩa vụ của Chúng tôi phát sinh theo các Điều Khoản này cho bất kỳ cá nhân nào.

12.2. Bạn không được phép hoặc chuyển nhượng bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của mình theo các Điều Khoản này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Chúng tôi.

13. TOÀN BỘ THỎA THUẬN

Ngoại trừ Chính Sách Bảo Mật hoặc các thỏa thuận của Chúng tôi được dự tính hoặc đề cập dưới đây, các Điều Khoản này quy định toàn bộ các cam kết, giao ước, thỏa thuận, điều kiện và hiểu biết giữa Bạn và Công ty.

14. ĐIỀU KHOẢN RIÊNG BIỆT

Tại bất kỳ thời điểm nào, trong trường hợp bất kỳ Điều Khoản nào quy định trong văn bản này sẽ hoặc bị tuyên bố là bất hợp pháp hoặc vô hiệu hoặc không thể thực hiện được vì bất kỳ lý do gì, Điều Khoản đó sẽ bị loại bỏ khỏi các Điều Khoản này mà không làm ảnh hưởng hoặc làm giảm tính hợp pháp, hiệu lực hoặc khả năng thực hiện của bất kỳ Điều Khoản nào còn lại và các Điều Khoản này sẽ được hiểu là không bao gồm các Điều Khoản không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thực hiện được

15. QUYỀN CỦA BÊN THỨ BA

Không Bên thứ Ba nào được quyền thực hiện bất kỳ Điều Khoản nào trong các Điều Khoản này để có thể mang lại lợi ích cho Bên thứ Ba đó, trong trường hợp có bất kỳ quyền thụ hưởng nào như vậy, nhưng đối với Điều Khoản này, sẽ phát sinh theo Đạo luật Hợp đồng (Quyền của Bên thứ Ba) (Cap 53B) hoặc ngược lại

16. LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ THẨM QUYỀN

16.1. Các Điều Khoản này được điều chỉnh và diễn giải theo pháp luật của nước Công hòa Singapore.

16.2. Bạn đồng ý không hủy ngang và đệ trình cho các Tòa án có thẩm quyền của nước Cộng hòa Singapore để giải quyết bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại phát sinh từ, hoặc liên quan đến các Điều Khoản này.

17. ĐỊNH NGHĨA

Trong phạm vi các Điều Khoản này, ngoại trừ trường hợp không phù hợp với bối cảnh, các từ và cụm từ in đậm dưới đây có ý nghĩa như sau:

Người Dùng Doanh Nghiệp” có nghĩa là bất kỳ công ty hoặc doanh nghiệp nào đã đăng ký trở thành khách hàng của Công ty;

Công ty”, “Chúng tôi” có nghĩa là LGC Pte. Ltd

““Người Dùng Cá Nhân” có nghĩa là những Người Dùng là cá nhân;

Tiêu Chuẩn Về Nội Dung” có ý nghĩa như được quy định tại Điều 5;

Sự Kiện” có nghĩa là bất kỳ hoạt động nào được đăng ký thông qua Ứng Dụng Di Động hoặc các Dịch Vụ của Chúng tôi;

Đơn Vị Tổ Chức Sự Kiện” có nghĩa là bất kỳ đơn vị tổ chức Sự Kiện nào;

Thẩm quyền tài phán” có nghĩa có nghĩa là quốc gia có nghĩa là nơi cư trú của Người Dùng hoặc quốc gia nơi Người Dùng thường trú tại đó.

Ứng Dụng Di Động” có nghĩa là ứng dụng trên điện thoại di động của LGC;

PDPA” có nghĩa là Đạo luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân năm 2012 của Singapore;

Thông Tin Cá Nhân” có nghĩa là dữ liệu, dù chính xác hay không, về một Người Dùng người có thể được xác định: (a) từ những dữ liệu đó; hoặc (b) từ những dữ liệu đó và các thông tin khác mà Chúng tôi có hoặc có thể có quyền truy cập;

“Chính Sách Bảo Mật” có nghĩa là Chính Sách Bảo Mật của Chúng tôi, được Công ty sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm, được đăng tại https://LGC.com/privacyPolicy;

Người Dùng Đã Đăng Ký” có nghĩa là chỉ Người Dùng Doanh Nghiệp và những Người Dùng khác;

Dịch Vụ” có nghĩa là các Dịch Vụ, thông tin và các nguồn lực cần thiết được Công ty cung cấp cho Người Dùng Đã Đăng Ký thông qua Ứng Dụng Di Dộng;

Nội Dung Bài Đăng” có nghĩa là bất kỳ và tất cả nội dung và tài liệu mà Người Dùng đóng góp thông qua hoặc trên Ứng Dụng Di Động hoặc Dịch Vụ của Chúng tôi;

Điều Khoản” có nghĩa là các Điều Khoản và Điều kiện sử dụng Dịch Vụ được Chúng tôi sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm;

Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Thứ Ba” có nghĩa là các nhà cung ứng Dịch Vụ khác đã ký kết thỏa thuận cung ứng Dịch Vụ để hỗ trợ Chúng tôi trong quá trình (a) vận hành Ứng Dụng Di Động; (b) cung cấp các Dịch Vụ của Chúng tôi cho Bạn; hoặc (c) thực hiện các hoạt động kinh doanh của Chúng tôi nói chung;

Websites Của Bên Thứ Ba” có nghĩa là các trang websites không do Công ty sở hữu hoặc kiểm soát hoạt động;

Người Dùng” hoặc “Bạn” có nghĩa là bất kỳ người sử dụng hoặc các cá nhân nào có thể truy cập Vào Ứng Dụng Di Động hoặc Dịch Vụ;